การจ้างงานคนพิการ
ในสถานประกอบการ

การประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ ประจำปี 2566