การจ้างงานคนพิการ
ในสถานประกอบการ

ขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการ

แผนภูมิแสดงลำดับการปฏิบัติและยื่นรายงานการจ้างงานคนพิการ