การจ้างงานคนพิการ
ในสถานประกอบการ

แบบฟอร์มสำหรับสถานประกอบการที่ต้องการหาคนพิการเข้าทำงานและคนพิการที่ต้องการเข้าทำงานในสถานประกอบการ

สถานประกอบการที่ต้องการหาคนพิการเข้าทำงาน และคนพิการที่ต้องการเข้าทำงานในสถานประกอบการ

สามารถกรอกแบบฟอร์มแสดงความต้องการได้ตาม QR Code ได้ดังต่อไปนี้