การจ้างงานคนพิการ
ในสถานประกอบการ

สถิติการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการในสถานประกอบการประจำปี 2564 (ทั่วประเทศ)