การจ้างงานคนพิการ
ในสถานประกอบการ

ประชาสัมพันธ์แจ้งย้ายที่อยู่กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ