การจ้างงานคนพิการ
ในสถานประกอบการ

แนวทางการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ

นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการหรือโรงเรียนเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ นับจำนวนลูกจ้างทุกคนที่ปฏิบัติงานอยู่จริง (ไม่นับลูกจ้างที่เป็นคนพิการ) ณ วันที่ ๑ ตุลาคม โดยให้นับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานอยู่ที่สำนักงานใหญ่และทุกสาขาทั่วประเทศ (ถ้ามี) รวมเข้าด้วยกันและคำนวณตามอัตราส่วนลูกจ้างทุก ๑๐๐ คนต่อคนพิการ ๑ คน (๑๐๐:๑) เศษของ ๑๐๐ คน ถ้าเกิน ๕๐ คนต้องรับคนพิการเพิ่มอีก ๑ คน

ดาวน์โหลดไฟล์แนวทางการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ คลิกที่นี่