คำนวณเงิน

ประจำปี  
จำนวนลูกจ้างทั่วประเทศ
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 )
คน อัตราส่วนที่ต้องรับคนพิการ 100 :1 = 0 คน
รับคนพิการเข้าทำงานแล้ว คน ให้สัมปทานฯ ตาม ม.35 คน/สัญญา
จำนวนเงินที่ต้องจ่าย(เงินต้น) 0.00 บาท
จำนวนงวด    
 
จำนวนงวด วันที่จ่าย จำนวนเงินที่ต้องจ่าย รายละเอียดการส่งเงิน
จ่ายเงินต้น ดอกเบี้ย จำนวนวัน
ที่คิดดอกเบี้ย (วัน)
เงินต้นคงเหลือ

หมายเหตุ: 1. โปรแกรมช่วยคํานวณการส่งเงินเข้ากองทุนฯเท่านั้น
2. กรุณาตรวจสอบความถูกอีกครั้ง ก่อนการส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ